REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO TORPEDA

I) WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH:
· W zajęciach sportowych mogą brać udział dzieci, których rodzice wypełnili i podpisali formularz zgłoszeniowy oraz zawarli umowę z Klubem Sportowym „Torpeda”.
· Regularne opłacanie składek zgodnie z umową.
· Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach potwierdzone przez rodzica/opiekuna prawnego na formularzu zgłoszeniowym Klubu.
· Ubezpieczenie dziecka we własnym zakresie na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia losowego z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu.

II) OBOWIĄZKI KLUBU SPORTOWEGO „TORPEDA”:
· Klub ma obowiązek zagwarantować dostęp do obiektów sportowych.
· Klub zapewnia opiekę trenerską lub instruktorską zgodnie z obowiązującymi przepisami.
· Decyzje o udziale podopiecznego w zawodach, rozgrywkach lub turniejach podejmuje trener na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania w zajęcia treningowe.

III) PODOPIECZNY MA OBOWIĄZEK:
· Przestrzegać obowiązującego Regulaminu Klubu Sportowego „Torpeda”.
· Przestrzegać regulaminu obiektów sportowych, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się podczas zajęć.
· Systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych według ustalonego planu.
· Stawiać się na zajęciach punktualnie.
· Posiadać ze sobą niezbędny sprzęt do uprawiania danej dyscypliny.
· Brać udział w zawodach, turniejach, rozgrywkach oraz obozach treningowych.
· Godnie reprezentować barwy Klubu, zachować postawę sportowca, szanować zasady uczciwej rywalizacji, mieć szacunek dla trenera, sędziego oraz przeciwnika i jego kibiców.
· Podopieczny reprezentujący Klub zobowiązany jest do występowania w stroju klubowym i treningowym tylko na zawodach i treningach.
· Terminowego poddawania się badaniom lekarskim i przestrzegania zaleceń lekarza, zgłaszanie wszelkich dolegliwości, kontuzji trenerowi niezwłocznie w przypadku ich wystąpienia.
· Podopieczni korzystający z pływalni muszą być zdrowi tj. wolni od chorób dróg oddechowych, chorób skóry i chorób układu nerwowego (np. epilepsji); w przypadku wątpliwości należy zasięgnąć opinii lekarskiej.
· Podopieczni biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Związki Sportowe powinni obowiązkowo posiadać aktualną kartę zdrowia.
· Podopieczny, który otrzymał sprzęt klubowy jest zobowiązany zdać sprzęt w przypadku odejścia z Klubu.
· W przypadku niedostosowania się do powyższego Regulaminu, znacznych uchybień w zachowaniu podopiecznego lub lekceważenia zaleceń trenera, może nastąpić tymczasowe zawieszenie, a nawet wydalenie z Klubu.


IV) OBOWIĄZKI RODZICA/OPIEKUNA:
· Każdy rodzic/opiekun ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Klubu.
· Zabrania się wchodzenia do szatni rodzicom i opiekunom, za wyjątkiem sekcji
pływania.
· Podczas meczów i treningów rodzice (opiekunowie, członkowie rodzin) podopiecznych
przebywają na trybunach obiektu sportowego lub w innych wyznaczonych miejscach.
· Zabrania się rodzicom (opiekunom, członkom rodzin) ingerowania w zachowanie
podopiecznych i podejmowane przez nich decyzje. Niedopuszczalne jest ingerowanie
w decyzje podjęte przez trenera na boisku.
· Uporczywe naruszanie tych zakazów może być podstawą do zawieszenia, a nawet wykluczenia podopiecznego z danej grupy szkoleniowej.
· Rodzice/opiekunowie prawni podopiecznych oraz członkowie ich rodzin zobowiązani są do godnego reprezentowania Klubu w czasie treningów oraz do kulturalnego zachowania w stosunku do innych dzieci, ich rodziców, kibiców drużyn przeciwnych, a także sędziów.
· W obiektach sportowych oraz w każdym innym obiekcie, w którym przebywają podopieczni pod opieką trenera prowadzącego, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek.


V) POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
· Wszelkie propozycje zmiany Regulaminu będą ustalane podczas zebrania Zarządu Klubu.
· Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Klubu(www.kstorpeda.pl).
· Rodzice mają prawo wystąpić do Zarządu z prośbą o wyjaśnienie kwestii spornych bądź niejasnych.
· Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu.
· Rzeczy nie ujęte w Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu Klubu.


Regulamin Klubu Sportowego Torpeda zatwierdzony przez Zarząd Klubu